VERWIJDEREN BOVENGRONDSE TANK (AFVOEREN)

Verwijderen Bovengrondse dieseltank (afvoeren en reinigen)

Prijzen (per tank/compartiment):

Reinigen, saneren/verwijderen volgens BRL K902/04 (incl. KIWA-saneringscertificaat)

 • HBO/dieseltank t/m 2.000 liter € 250,- excl. BTW
 • HBO/dieseltank vanaf 2.001t/m4.000 liter € 300,- excl. BTW
 • HBO/dieseltank vanaf 4.001t/m8.000 liter € 500,- excl. BTW
 • HBO/dieseltank vanaf 8.001t/m12.000 liter € 750,- excl. BTW
 • HBO/dieseltank > 12.000 liter neem Contact op

*HBO staat voor Huis Brand Olie

Tanklocatie bevindt zich op een door u nader op te geven locatie binnen Nederland
Tarieven gelden niet voor de volgende provincies: Wadden- en Zeeuwse eilanden(Zeeland), Limburg, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel hier is een brandstoftoeslag van 50,00 euro excl. BTW van toepassing!

Zodra wij van u de opdracht hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het reinigen, saneren/ verwijderen van uw tank.

(Eventuele) toeslagen: (alleen indien van toepassing)

 • De locatie dient vrij toegankelijk en goed begaanbaar te zijn voor het benodigde equipment en dient naast de tank te kunnen staan voor de sanerings- en of reinigingswerkzaamheden.
 • Tanks worden op route verwijderd of ter plaatse eerst gereinigd en daarna verwijderd, afhankelijk wat bij ons planning technisch het beste uitkomt.
 • Tanks mogen niet door u verplaatst worden naar een andere bedrijfslocatie i.v.m. geldige certificering.
 • Wachturen worden in rekening gebracht, bijvoorbeeld indien tank niet klaar staat of ergens nog aanvullende werkzaamheden van toepassing zijn. (zie toeslagen).
 • In de tank is een minimale hoeveelheid restant product aanwezig tot 100 kg., indien tank nog product bevat, kan tegen geldende uur- en verwerkingstarieven vacuümequipment ingezet worden. (zie toeslagen).
 • Tanksanering is exclusief graaf-, grond- en installatietechnisch werk alsmede sloopwerk (muren/overkappingen etc). Tank dient zodanig klaar te staan dat wij deze zo kunnen oppakken met onze knijperwagen.
 • Opdrachtgever voert alle demontage werkzaamheden aan leidingen en andere werkzaamheden zelf uit die van toepassing zijn om de tank te kunnen weghalen.
 • Bij het niet aantreffen van tank, wordt projectprijs volledig doorbelast.
 • Ter plaatse van de tanks zijn geen kabels en of andere nutsleidingen aanwezig die de tanksanering kunnen belemmeren/stagneren.
 • Bij geconstateerde bodemverontreiniging wordt het bevoegd gezag op de hoogte gesteld (wij hebben meldingsplicht).
 • Indien het bevoegd gezag een bodemonderzoek vereist dient dit van te voren kenbaar gemaakt te worden. Bodemonderzoekskosten zijn niet in de prijs opgenomen.
 • Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de tanksanering. Leverancier verzorgt de uitvoering van de tanksanering en ziet er op toe dat de werkzaamheden conform de geldende milieu
  hygiënische/veiligheidsnormen worden uitgevoerd. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de opdrachtgever.
 • Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaan vanuit de werkzaamheden zoals verzakkingen in het bodemgestel of anderzijds aan infrastructuur zoals verharding, bestrating, percelen, opstallen, opritten, beplanting, muren, gevels cq. bekabelingen etc. Kosten als gevolg van schade, reparatie, herstel- of omlegwerkzaamheden aan nutsleidingen alsmede herstelwerkzaamheden zijn ten alle tijden voor de opdrachtgever.
 • Indien er andere afvalstoffen worden aangetroffen dan opgegeven zullen deze op basis regie worden doorberekend of het werk zal in overleg met u gestaakt worden.
 • Eventuele afzettingen/parkeerontheffingen of andere noodzakelijke vergunningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Op de werkzaamheden is de UAV van toepassing.
Alle prijzen zijn excl. BTW

Zie alle Voorwaarden dieseltank afvoeren

Of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Wetgeving:

Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat iedere dieseltank is voorzien van het BRL k903 installatiecertificaat.

Heeft u bij uw tank wel het tankcertificaat maar niet het installatiecertificaat dan heeft u 2 opties:

 1. Uw tank laten keuren via de BRL k903 ( BRL SIKB 7800)
 2. Uw tank laten verwijderen (afvoeren) via de BRL k902 (BRL k904 voor andere producten)

Heeft u bezoek gehad van de Gemeente/Omgevingsdienst en is uw tank afgekeurd dan zit er niets anders op dan de tank gecertificeerd af te voeren.

Een afgekeurde bovengrondse dieseltank dient gereinigd, gesaneerd/verwijderd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na het reinigen, saneren/verwijderen zult u hiervan een certificaat ontvangen.

Op de website van InfoMil kunt u hier meer informatie over vinden: www.infomil.nl

 1. Wilt u uw tank BRL k905 laten reinigen neem dan contact met ons op.
 2. Wilt u uw tank BRL k902/04 reinigen, saneren/verwijderen, vul dan het opdrachtformulier in.

Zodra wij van u het opdrachtformulier hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het reinigen, saneren/verwijderen van uw tank.

Wij proberen de verwijdering (sanering) altijd binnen de gestelde tijd uit te voeren. Indien nodig nemen wij vooraf contact op met de Gemeente/Omgevingsdienst.

afvoeren dieseltank
verwijderen dieseltank
saneren dieseltank