Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de nader te noemen aanbieder

gedeponeerd op 1 februari 2013

bij Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18130514

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Nader te noemen aanbieder (hierna te noemen: “Nader te noemen aanbieder.”) en haarcontractpartij (“de koper”) gesloten schriftelijke en mondelinge overeenkomsten.

1.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding.

2.1 De door Nader te noemen aanbieder uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen zijn niet onherroepelijk. Zij kunnen gedurende 14 dagen worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aanvaarding wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

2.2 De door Nader te noemen aanbieder uitgebrachte interventie overeenkomst(en) aangaande incidenten bestrijding zijn naast de bestaande algemene voorwaarden ook de bepalingen en condities conform interventie overeenkomst alsmede tarievenindex huidige jaargang van toepassing.

2.3 Een tussen Nader te noemen aanbieder en de koper tot stand gekomen overeenkomst roept voor Nader te noemen aanbieder eerst verbintenissen in het leven, nadat Nader te noemen aanbieder de overeenkomst schriftelijk aan de koper heeft bevestigd. Wanneer Nader te noemen aanbieder de schriftelijke bevestiging niet binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verzonden, geldt de overeenkomst als geannuleerd, zonder dat daaruit enige aanspraak van de ene partij jegens de andere kan voortvloeien. Aanvang van feitelijke uitvoering van de overeenkomst treedt in plaats van schriftelijke bevestiging.

Artikel 3. Inlichtingenplicht wederpartij

3.1 De wederpartij moet Nader te noemen aanbieder tijdig inlichtingen verschaffen en beslissingen afgeven welke redelijker wijze nodig zijn om de opdracht naar Nader te noemen aanbieder oordeel adequaat te kunnen uitvoeren en te voltooien. Nader te noemen aanbieder zal aangeven welke informatie voor haar van belang is voorafgaand en tijdens de uitvoering van de opdracht.

3.2 Indien de wederpartij informatie achterhoudt en/of Nader te noemen aanbieder niet in de gelegenheid stelt deze informatie elders te verkrijgen, dan zal Nader te noemen aanbieder nooit aansprakelijk zijn voor de gevolgen voortvloeiend uit het onvoldoende beschikken over informatie.

3.3 Nader te noemen aanbieder heeft het recht de uitvoering op te schorten totdat naar het oordeel van Nader te noemen aanbieder aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting is voldaan. Wederpartij is gehouden om de schade te vergoeden, die Nader te noemen aanbieder door deze vertragingen lijdt.

Artikel 4. Levering.

4.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt levering af bedrijf van Nader te noemen aanbieder. Indien partijen een andere plaats van aflevering dan het bedrijf van Nader te noemen aanbieder zijn overeengekomen, geschiedt het vervoer voor rekening van de koper tenzij franco levering uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De koper draagt het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van Nader te noemen aanbieder door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of ontvangstbewijs blijkt.

4.2 Tussen partijen overeengekomen leveringscondities zullen zoveel mogelijk worden uitgelegd overeenkomstig de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van de International Chamber of Commerce te Parijs.

4.3 Koper is verplicht de gekochte zaken op eerste verzoek van Nader te noemen aanbieder af te nemen op het moment waarop deze krachtens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel, indien van toepassing, op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien koper de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Nader te noemen aanbieder bij Nader te noemen aanbieder ophaalt, of, indien van toepassing, hij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen, zal koper ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn.

4.4 Nader te noemen aanbieder is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt deze steeds voor rekening en risico van de koper.

Artikel 5.  Wijzigingen in de opdracht

5.1 Wijziging in de opdracht door wederpartij komt slechts tot stand indien dit tijdig en schriftelijk ter kennis van Nader te noemen aanbieder wordt gebracht en door haar wordt aanvaard.

5.2 Nader te noemen aanbieder behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen een verandering in de prijs aan te brengen.

5.3 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben, dat de afgesproken uitvoeringstermijn wordt overschreden. Nader te noemen aanbieder draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

5.4 Indien wijziging leidt tot vermindering van werkzaamheden kan Nader te noemen aanbieder een schadeloosstelling van 25% eisen van de vooraf afgesproken vergoeding bovenop haar prijs voor de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 6. Uitvoering

6.1 De wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden worden verricht, worden door Nader te noemen aanbieder bepaald en/of desgevraagd vooraf in een plan van aanpak en/of na mondeling overleg met wederpartij vastgesteld.

6.2 Indien de opdracht eenmaal is aangevangen kan de wederpartij bovengenoemde aspecten niet meer wijzigen behoudens de onder artikel 5 gemelde voorwaarden.

6.3 Wanneer Nader te noemen aanbieder de opdracht krijgt om in samenwerking met andere adviesbureaus of deskundigen een opdracht uit te voeren is Nader te noemen aanbieder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door deze derden verrichte werkzaamheden.

6.4 Nader te noemen aanbieder is gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, werkzaamheden of gedeelten van werkzaamheden aan derden uit te besteden.

6.5 Nader te noemen aanbieder behoudt het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot iedere uitvinding, tekening, model en/of werkwijze, opgedaan voorafgaande en/of tijdens de uitvoering van de opdracht.

6.6 Nader te noemen aanbieder zal haar werkzaamheden volgens de vigerende wet- en regelgeving uitvoeren tenzij in overleg met het bevoegde gezag anders wordt overeengekomen.

6.7 Uitvoeringstermijnen zijn vrijblijvend en worden slechts gegeven behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Nader te noemen aanbieder. Overschrijding van de uitvoeringstermijn, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van Nader te noemen aanbieder, kan geen aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald, dat er sprake is van een fatale termijn.

Artikel 7.  Tussentijdse beëindiging

7.1 Indien de wederpartij tussentijds de opdracht beëindigt, is hij verplicht Nader te noemen aanbieder te vergoeden:
7.1.1 De honorering naar de stand van de werkzaamheden,
7.1.2 De gemaakte kosten ten behoeve van de opdracht aangeschafte materialen,
7.1.3 De gemaakte toezichtkosten,
7.1.4 De kosten voortvloeiend uit de eventueel door Nader te noemen aanbieder voor de vervulling van de voor de opdracht noodzakelijkerwijs aangegaan verbintenissen met derden. Bovendien is de wederpartij 25% van de restanthonorering en toezichtkosten verschuldigd die de wederpartij verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht,
7.1.5 Indien Nader te noemen aanbieder de opdracht tussentijds heeft beëindigd in geval van overmacht is bovenstaande eveneens van toepassing.

Artikel 8. Onderbreking van de opdracht

8.1 Bij het onderbreken van de opdracht zullen naast bovenstaande kosten bovendien die kosten in rekening worden gebracht die ontstaan door het opnieuw starten van de werkzaamheden.

8.2 In geval van een langere onderbreking van 2 jaar, heeft ieder der partijen het recht de opdracht te beëindigen zonder hiervoor een vergoeding te betalen.

Artikel 9. Zekerheidsstelling

9.1 Nader te noemen aanbieder is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij.

9.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze wordt geboden, of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Nader te noemen aanbieder het recht de opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan Nader te noemen aanbieder dan toekomende rechten op betaling, van hetgeen bij beëindiging van de opdracht verschuldigd is, wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 10. Levertijd.

10.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient koper Nader te noemen aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

10.2 Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat koper aan alle door Nader te noemen aanbieder gestelde voorwaarden ten aanzien van levering (zoals bijvoorbeeld leveringsinstructies, vooruitbetaling en/of zekerheidstelling) heeft voldaan.

Artikel 11. Deelleveringen.

11.1 Het is Nader te noemen aanbieder toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Nader te noemen aanbieder bevoegd elk gedeelte afzonderlijk (fase) te factureren.

Artikel 12. Bergingsactiviteiten

12.1 De werkzaamheden die bij stranding van een voertuig worden verricht, anders dan herstel van een defect aan dat voertuig, dienende tot opheffing van die stranding. Een berging eindigt hetzij door plaatsing van het voertuig op de laadvloer van een transportmiddel, hetzij bij aflevering van het voertuig op een eindbestemming.

12.2 De berger is niet aansprakelijk voor de schade aan het voertuig ontstaan tijdens het bergen.

12.3 Wanneer de berger aantoont dat, gelet op de omstandigheden van het geval, de schade het gevolg heeft kunnen zijn van de bijzondere risico’s verbonden aan de berging van het voertuig, wordt vermoed dat de berger en zijn ondergeschikten redelijke zorg hebben betracht.

12.4 Wanneer ingevolge de bepalingen van de ABVV de berger aansprakelijk is voor schade kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan:
a) voor schade aan het voertuig exclusief bagage en lading: € 23.400 (drieëntwintigduizend euro);
b) voor schade aan de bagage: € 1.000,00 (duizend euro);
c) voor schade aan de lading: € 3,40 per kilogram.

12.5 De berger is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan in deze voorwaarden is voorzien.

12.6 De opdrachtgever vrijwaart de berger voor schade, toegebracht aan derden alsmede aan het milieu, tijdens het bergen van het voertuig tenzij de opdrachtgever schuld van de berger bewijst.

12.7 Voor alle overige bergingscondities en voorwaarden verwijst Nader te noemen aanbieder naar de algemene bergings- en vervoerscondities gestrande voertuig.

Artikel 13. Voorwaarden verhuur materieel Nader te noemen aanbieder

13.1 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en er voor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

13.2 Huurder dient er op toe te zien dat het materieel bediend wordt door personen die voldoende vakkennis hebben met daartoe de verplichte opleidingen/diploma´s. Huurder dient het materieel zorgvuldig en met in achtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient met name alle van overheidswege opgelegde veiligheidsnormen na te leven. Overtreding van veiligheidsnormen is volledig voor rekening en risico van huurder.

13.3 Voor alle huurvoorwaarden verhuur materieel verwijst Nader te noemen aanbieder naar de algemene huurvoorwaarden materieel Nader te noemen aanbieder.

Artikel 14. Beëindiging.

14.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien koper onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld. Nader te noemen aanbieder heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze Nader te noemen aanbieder, zonder dat Nader te noemen aanbieder tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Nader te noemen aanbieder ten laste van koper heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

14.2 Het gestelde in lid 1 van dit artikel is, ten aanzien van het recht van Nader te noemen aanbieder de overeenkomst te ontbinden, niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud.

15.1 De door Nader te noemen aanbieder geleverde zaken blijven het eigendom van Nader te noemen aanbieder totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Nader te noemen aanbieder gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Nader te noemen aanbieder verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door koper van deze overeenkomst(en).

15.2 Door Nader te noemen aanbieder afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen of te doen vestigen.

15.3 De koper verplicht zich om op eerste verzoek van Nader te noemen aanbieder zijn medewerking aan het vestigen van pandrechten te verlenen.

15.4 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Nader te noemen aanbieder gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Nader te noemen aanbieder om volledige schadevergoeding te vorderen.

15.5 Koper dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Nader te noemen aanbieder en deze op een juiste wijze en duidelijk afgescheiden van andere zaken te bewaren.

15.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Nader te noemen aanbieder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Indien een derde overgaat tot betaling van het door koper aan Nader te noemen aanbieder verschuldigde bedrag, leidt dit niet tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van betaling ten aanzien van het gemaakte Nader te noemen aanbieder behoudt in dat geval derhalve haar eigendomsvoorbehoud.

Artikel 16. Bijzondere bepaling ten aanzien van Duitse contractspartijen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden geldt, indien koper een in Duitsland wonend natuurlijk persoon of een in Duitsland gevestigde rechtspersoon is, ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud tevens het volgende.

a) Het eigendomsvoorbehoud van Nader te noemen aanbieder omvat tevens de zaken die door verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zijn Koper houdt deze nieuw ontstane zaken voor Nader te noemen aanbieder zo lang als het eigendomsvoorbehoud geldt, zonder dat koper ter zake enige aanspraak op Nader te noemen aanbieder zal krijgen.

b) Bij verwerking van onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken door Nader te noemen aanbieder met zaken van andere leveranciers, die eveneens een eigendomsvoorbehoud hebben op de door verwerking nieuw ontstane zaken, wordt Nader te noemen aanbieder mede-eigenaar van de nieuw ontstane zaken. Het aandeel van Nader te noemen aanbieder in de mede-eigendom van deze nieuw ontstane zaken stemt overeen met de waarde van het aandeel van de door Nader te noemen aanbieder onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken die verwerkt zijn tot de nieuw ontstane zaken ten opzichte van de waarde van het aandeel van de overige onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken die verwerkt zijn tot de nieuw ontstane zaken.

c) Koper draagt bij deze aan Nader te noemen aanbieder over zijn vorderingen op derden ter zake van de verkoop/vervreemding van (het aandeel van Nader te noemen aanbieder in) de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, tot zekerheid van nakoming van vorderingen van Nader te noemen aanbieder op koper ter zake van afgeleverde en nog te leveren zaken.

d) Gedurende de periode dat koper zijn verplichtingen jegens Nader te noemen aanbieder op een juiste wijze nakomt, is koper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en de aan Nader te noemen aanbieder tot zekerheid overgedragen vorderingen zelf te incasseren. Indien koper zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Nader te noemen aanbieder gerechtigd de afgeleverde zaken terug te nemen en de aan Nader te noemen aanbieder overgedragen vorderingen te incasseren.

Artikel 17. Gebreken; klachttermijnen.

17.1 Koper dient de gekochte zaken / geleverde diensten bij aflevering, dan wel zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken en daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Hierbij dient koper na te gaan of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of zij voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.

17.2 Bij klachten over de kwaliteit van geleverde zaken dient koper een rapport, opgesteld door een onafhankelijk deskundige, over te leggen waaruit de aard en de gegrondheid van de klachten blijkt. Niet-naleving van deze verplichting leidt tot verval van de ter zake aan koper toekomende rechten.

17.3 Indien Nader te noemen aanbieder besluit een eigen onderzoek uit te (laten) voeren in verband met door koper gestelde gebreken in de geleverde zaken, is koper gehouden hieraan volledige medewerking te verlenen.

17.4 Indien koper niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde leidt dit tot verval van alle aanspraken van koper op Nader te noemen aanbieder ter zake.

Artikel 18. Prijs; prijsverhoging.

18.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders is In de gevallen waarin koper geen btw-nummer aan Nader te noemen aanbieder verstrekt, doch niet hiertoe beperkt, zal Nader te noemen aanbieder koper een factuur vermeerderd met btw sturen.

18.2 Indien Nader te noemen aanbieder met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Nader te noemen aanbieder niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Nader te noemen aanbieder mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door koper te geschieden.

18.3 Indien maatregelen van de Europese Unie en/of overheidsmaatregelen, zoals verhogingen van heffingen, invoerrechten, tarieven e.d. en maatregelen die betrekking hebben op de samenstelling of de levering van zaken, leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs, is koper steeds gehouden de hogere prijs aan Nader te noemen aanbieder te betalen.

Artikel 19. Verpakking en verzending.

19.1 Wanneer Nader te noemen aanbieder voor de verpakking en het transport leenemballage ter beschikking heeft gesteld of ter beschikking heeft doen stellen, is koper verplicht deze binnen 14 dagen op zijn kosten te retourneren naar het door Nader te noemen aanbieder opgegeven adres, bij gebreke waarvan koper aan Nader te noemen aanbieder daarvoor schadevergoeding verschuldigd is.

19.2 Koper is slechts gerechtigd geleverde zaken (niet zijnde de in lid 1 genoemde leenemballage) aan Nader te noemen aanbieder te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nader te noemen aanbieder. De zaken dienen in dat geval door koper in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt retournering van de zaken franco naar de door Nader te noemen aanbieder opgegeven plaats(en).

Artikel 20. Betaling.

20.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Nader te noemen aanbieder. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.

20.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

20.3 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 21. Kosten.

21. Is koper in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
In ieder geval is koper met betrekking tot het aan Nader te noemen aanbieder te betalen bedrag, naast de hoofdsom en contractuele rente, verschuldigd:

  • over de eerste € 6.500,-  15%
  • over het meerdere tot € 13.000,-  10%
  • over het meerdere tot € 32. 500,-  8%
  • over het meerdere tot € 1.30.000,-  5%
  • over het meerdere   3%

Indien Nader te noemen aanbieder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs nood zakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 22. Aansprakelijkheid.

22.1 De aansprakelijkheid van Nader te noemen aanbieder, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken, met een maximum van € 100.000,– met uitzondering van aanspraken als gevolg van bergingsactiviteiten, zie artikel 12, lid 4.

22.2 Nader te noemen aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

22.3 Elke aansprakelijkheid van Nader te noemen aanbieder jegens koper vervalt na verloop van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag dat de gekochte zaken volgens de overeenkomst aan koper ter beschikking zijn gesteld, dan wel bij koper zijn bezorgd.

22.4 Koper zal Nader te noemen aanbieder vrijwaren tegen aanspraken van derden, ter zake van schade bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, jegens wie Nader te noemen aanbieder zich niet op deze voorwaarden kan beroepen. Koper is tot de in dit lid genoemde vrijwaring slechts gehouden voor zover Nader te noemen aanbieder zich ter zake ook jegens koper op uitsluiting of vermindering van aansprakelijkheid kan beroepen.

22.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Nader te noemen aanbieder of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 23. Overmacht.

23.1 Tekortkomingen van Nader te noemen aanbieder in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nader te noemen aanbieder opgeschort.

23.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat Nader te noemen aanbieder een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen en bedrijfsbezettingen; storingen in het verkeer zoals bijv. wegblokkades; natuurrampen; oorlog, molest en oproer; overheidsmaatregelen die Nader te noemen aanbieder verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; bovenmatig ziekteverzuim.

23.3 Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Nader te noemen aanbieder opgeschort en is koper niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de prestatie door overmacht echter langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

23.4 Nader te noemen aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nader te noemen aanbieder haar verbintenis had moeten nakomen.

23.5 Indien Nader te noemen aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24. Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Nader te noemen aanbieder, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht  door de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht (Nederland). Nader te noemen aanbieder blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 25. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Nader te noemen aanbieder en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26. Vertalingen.

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.